Frågor och svar om konflikten kring Svenska Superligan

Innebandyrörelsen har på senare tid upptagits av en konflikt kring Svenska Superligan. Här svarar Svenska Innebandyförbundet på tänkbara frågor.

Vad handlar konflikten om?
Förenklat beskrivet handlar konflikten om vem som ska äga rättigheterna till Svenska Superligan (SSL), den högsta serien i vårt seriesystem. Föreningen Svenska Superligan (FSSL), som består av de föreningar som har lag i SSL, ifrågasätter de rättigheter som Svenska Innebandyförbundet (SIBF) anser sig ha i samband med matcharrangemang i SSL.

Vad vill de olika parterna?
Elitföreningarna kan bäst själva berätta om sina önskemål. Men SIBF:s intryck är att flera föreningar är missnöjda över att inte ha involverats tillräckligt i beslut kring rättigheterna och att de vill ha en större del av sponsorintäkterna.

Inom SIBF vill vi att förbundet ska fortsätta vara en stabil mittenpåle som håller hela innebandyrörelsen samman. En viktig princip för oss är att sponsorintäkter ska fördelas solidariskt mellan elit och bredd, eftersom vi tror att hela rörelsen vinner på att elit och bredd växeldrar och samspelar.

Samtidigt förstår vi att föreningarna i Svenska Superligan är konkurrensutsatta med höga krav och förväntningar. Vi vill därför öka elitföreningarnas inflytande och ge dem ett ökat marknadsanpassat stöd via nya och befintliga partners.

Kan SIBF tänka sig att ge elitföreningarna större inflytande över rättigheterna?
Ja, vi är öppna för alla konstruktiva förslag, inklusive lösningar som innebär att elitföreningarna får större inflytande över rättigheterna.

Rent generellt delar vi Upplevelseinstitutets syn i sin rapport från 2016, där de säger att det på framtidens rättighetsmarknad kommer att finnas plats för färre aktörer vilket kommer göra samarbeten nödvändiga.

Kan SIBF tänka sig att ge elitföreningarna större del av sponsorintäkterna?
Ja, det kan vi. Förra året gjorde vi en uppräkning som innebar att FSSL fick ytterligare en miljon av sponsorintäkterna. SIBF:s ambition är att fortsätta räkna upp stödet till elitföreningarna så mycket som det är möjligt. Den nyligen uppdaterade rättighetskatalogen kommer troligen ge mer nya intäkter till elitföreningarna.

Vad planerar SIBF att göra för att lösa konflikten?
Vi kommer göra allt vi kan för att fortsätta dialogen med FSSL kring hur vi kan tydliggöra ansvarsområden och samarbetsformer. Vi går in i samtalen med ett öppet sinne och en vilja att vara konstruktiva. Vi har full förståelse för FSSL:s frustration och vill gå dem till mötes.

Vi vill också öka transparensen gentemot de enskilda elitföreningarna och ha en tätare dialog med dem. Vi kommer till exempel att förbättra informationsflödet genom veckobrev, ha fler möten på såväl lokal som regional och central nivå samt närvara mer vid föreningsaktiviteter och matcher.

Vad står i gällande avtal mellan SIBF och FSSL?
Det senaste avtalat tecknades i september 2017. Där regleras bland annat rätten att nyttja varumärket SSL, vilken arenareklam som elitföreningarna upplåter till SIBF och hur rätten till webbsändningar ska hanteras. Avtalet reglerar också ekonomiska ersättningar till parterna.

I avtalet står att det ska skapas olika arbetsgrupper med representanter från föreningar och förbund. Arbetsgrupperna ska vidareutveckla samarbetet mellan parterna kring vissa prioriterade områden.

Har SIBF något konkret förslag kring vad som skulle kunna stå i ett framtida avtal?
SIBF har presenterat idéer för FSSL kring att skapa en gemensam set-up avseende reklam vid matcharrangemang, oavsett om matchen sänds via TV eller webb-TV. Det innebär att klubbarnas lokala partners ges samma utrymme vid alla matcher.

SIBF vill också aktivera de arbetsgrupper som föreskrivs i nuvarande avtal och som ska ha som sin uppgift att vidareutveckla samarbetet mellan SIBF och FSSL/elitföreningarna.

Hur ser SIBF på elitinnebandyns betydelse för innebandyrörelsen?
Det som är unikt med innebandyrörelsen är att vår verksamhet bygger på samverkan mellan bredd och elit samt att vi har en stark tro på allas möjlighet att delta. Elitföreningarna och dess spelare har en viktig roll när det gäller att attrahera nya spelare och att locka publik. Samtidigt är vår breddverksamhet i föreningar med ideella krafter och med spelare som har sporten som ett fritidsintresse avgörande för en välmående elitverksamhet.

Planerar SIBF att göra några nya satsningar på elitinnebandyn?
SIBF:s utgångspunkt är att en satsning på elitföreningarna och SSL är viktigt både för att kunna behålla vår ställning som världsledande innebandynation och som Sveriges näst största lagidrott.

Vi arbetar därför med att vässa såväl marknadsföring som partneravtal. På senare tid har vi bland annat slutit ett nytt TV-avtal med Discovery och utvecklat samarbeten som möjliggör webbsändningar från samtliga SSL:s dammatcher. Parallellt pågår en utveckling av spelet för att göra innebandyn till en ännu attraktivare publiksport.

Vi vill ha en tät dialog med elitföreningarna kring prioriteringar när det gäller nya satsningar och utvecklingsprojekt.

Mer information
Innebandymagazinet.se finns en debattartikel om konflikten kring Svenska Superligan, skriven av vice ordförande Märit Bergendahl och generalsekreterare Göran Harnesk.

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta kommunikationsansvarig Sebastian Nurmi på telefonnummer 070-734 78 82 eller via sebastian.nurmi@innebandy.se.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 14 september 2018